Prijímanie detí do MŠ

Oznam o termíne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce pre školský rok 2023/2024

 

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode so zriaďovateľom sa prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2023/2024 uskutoční v termíne: 

 

od 9. mája do 12. mája 2023

 

 • 9. mája 2023 utorok v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.,

 • 10. mája 2023 streda  v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.,

 • 11. mája 2023 štvrtok v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.,

 • 12. mája 2023 piatok v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.,

 

Pri prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa zákonný zástupca dieťaťa:

 

 • vyplní elektronickú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole umiestnenú na webovom sídle školy – zsrusovce.skv sekcii Materská škola – Prijímanie detí do MŠ, elektronická žiadosť bude spustená 2. mája 2023,

 • predloží materskej škole vytlačenú a podpísanú zákonnými zástupcami/zákonným zástupcom Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole,

 • predloží Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná).

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole zákonní zástupcovia doručia:

 • osobne v uvedenom termíne a čase,

 • poštou, na adresu: Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, 851 10 Bratislava

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 do 30. júna 2023.

 

Podmienky  prijímania detí  na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce pre školský rok 2023/2024

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva zástupkyni riaditeľa pre materskú školu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má príslušným zariadením poradenstva a prevencie zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

V zmysle §144a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Písomné vyhlásenie – podpis na žiadosti len jedným zákonným zástupcom

 

Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, škola  nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia zástupkyni riaditeľa pre materskú školu materskej školy.

Písomné vyhlásenie – jeden zákonný zástupca žiadosť,rozhodnutie

 

V zmysle §59 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať:

 • deti od troch rokov,
 • prednostne deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

V zmysle §59a školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona určuje riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava po dohode so zriaďovateľom ostatné podmienky prijímania detí

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy v ZŠ s MŠ Vývojová 228  Bratislava sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

 1. deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2023 vek päť rokov a zákonný zástupca požiada, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole pred dovŕšením piateho roku veku; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti o prijatie do materskej školy predloží žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred piatym rokom veku, písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, a dieťa má trvalý pobyt v MČ,
 2. deti s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Rusovce:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.,

3. ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.,

 

 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa