Sme materská škola s množstvom benefitov, našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin vašich detí.
Výchova a vzdelávanie sa v našej škôlke uskutočňuje prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Spoznávame svet“. Školský vzdelávací program je zostavený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Zvýšený individuálny prístup venujeme deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad povinnej školskej dochádzky).

Deťom uľahčujeme  plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne  školské  prostredie, pomáhame získavať sociálne, personálne a občianske kompetencie, napĺňame potrebu dieťaťa poznávať spoločenské prostredie, umožňujme  nadväzovať sociálne kontakty s rovesníkmi aj s dospelými, posilňujeme úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre i k regionálnemu folklóru, vedieme deti k zdravému životnému štýlu, k osvojeniu a zdokonaľovaniu  pohybových schopností a zručností, rozvíjame elementárne hudobné a výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky,  vzťah k literárno-dramatickému umeniu prostredníctvom podnetného prostredia a dostatočného materiálneho vybavenia, dávame možnosti dieťaťu získavať základy komunikačných, matematických, informačných a pracovných kompetencií, umožňujme dieťaťu na základe vlastnej iniciatívy prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, poznávať prírodu, jej zákonitosti a  aktívne ochraňovať životné prostredie, podporujme individuálne spôsobilosti dieťaťa.

Pomáhame dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaraďujeme široké spektrum rôznorodých vzdelávacích aktivít.V súčasnosti poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie 3 až 6 ročným deťom, a tiež deťom s odloženou školskou dochádzkou.


Partneri: