Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Hlavné oznamy:

ZOZNAM ŽIAKOV PRIJATÝCH DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠK. ROKU 2017/2018

1. A

1. B

Vložené: 01.08.2017

OZNAM

Od 26.6. 2017 pondelok do 29.6.2017 štvrtok , vyučovanie pre I. aj II. stupeň ZŠ končí po 4. vyučovacej hodine o 11.40 hod.

Dňa 30.6.2017 v piatok po odovzdaní vysvedčenia bude vyučovanie pre I. a II. stupeň ZŠ končiť o 10.00 hod.

Prevádzka ŠKD je v piatok do 15.00 hod.

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Vložené: 25.06.2017

OZNAM

Športové popoludnie

Vážení rodičia našich žiakov
opätovne Vám pripomíname a zároveň Vás pozývame na spoločné športové popoludnie pre Vás a Vaše detičky , ktoré sa uskutoční 23.6.2017 (piatok) v čase od 14.30 – 18,00 hod.
v areáli našej ZŠ Rusovce.

Vložené: 22.06.2017

OZNAM

Vážení rodičia
oznamujeme Vám, že v dňoch od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017, v období letných prázdnin bude prevádzka Materskej školy na Kovácsovej ul. č. 465 v Bratislave-Rusovciach uzatvorená.
Začiatok prevádzky po prázdninách je 4. 9. 2017 (pondelok).

Vložené: 15.06.2017

OZNAM

Vážení rodičia
oznamujeme Vám, že v dňoch od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 v období letných prázdnin bude prevádzka Školskej jedálne a kuchyne pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava -Rusovce uzatvorená.

Začiatok prevádzky po prázdninách je 4. 9. 2017 - pondelok ( stravovanie v pondelok 4. 9. 2017 bude zabezpečené iba pre deti v materskej škole)

Vložené: 15.06.2017

OZNAM

Vážení rodičia
oznamujeme Vám, že v dňoch od 10. 7. 2017 do 31. 8. 2017 počas letných prázdnin bude prevádzka Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava -Rusovce uzatvorená.

Začiatok prevádzky po prázdninách je 5. 9. 2017 (utorok).

Letný klubový denný tábor bude v prevádzke 3. 7. – 7. 7. 2017 od 7.00 – 17.00 hod.

Vložené: 15.06.2017

OZNAM

Školská jedáleň oznamuje svojim stravníkom, že platby na mesiac jún, sa budú dávať až 1-2. 6. 2017.
Jún bude bez stravných lístkov.
Platby treba uhradiť ihneď.

S pozdravom
Anna Anger
vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Rusovce
Tel.: 02/6285 9107

Vložené: 24.05.2017

OZNAM

Vážení rodičia ,
Oznamujeme Vám, že sa zmenil príchod Vašich detí zo Školy v prírode dnes 12.05. 2017 z pôvodného času cca 15,00 hod na čas cca 12,30 hod. Príchod autobusu s deťmi bude pred školu.


Voľné pracovné miesta

Pomocná sila do kuchyne na celý úväzok aj na 1 úväzok s nástupom ihneď, požadované vzdelanie: vyučená v odbore kuchár.
Kontaktná osoba: Ďurďovičová, tel. 02/62859124, mail: pam@zsrusovce.sk


ZÁPISNICA Z VÝSLEDKOV DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO RADY ŠKOLY pri ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.

v zmysle Vyhlášky č. 291/2004 Z.z.
Zo dňa: 11.04.2016
Miesto konania : Materská škola ,Vývojová 228, Bratislava – Rusovce
Za: zákonných zástupcov - rodičov z MŠ

Na základe Vyhlášky č. 291/2004 Z.z. a usmernenia MMK o Rade školy sa dňa 11.04.2017 konali doplňujúce voľby do RŠ pri ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce. .

Volebnú komisiu tvorili:
Zuzana Vámošová Miščíková
Radovan Jenčík
Ivana Kukanová

Správnosť údajov potvrdzujú členovia volebnej komisie svojim podpisom.

Volebná komisia mala za úlohu:
- Dohliadnuť na regulérnosť volieb
- Kontrola volebných lístkov
- Spočítať platné hlasovacie lístky
- Vypracovať poradie počtu hlasov oprávnených voličov
- Dohliadnuť na celý priebeh volieb a zároveň vyhotoviť písomné zápisnice z volieb
- Po ukončení volieb volebná komisia zodpovedá za kontrolu vykonania všetkých zápisníc, ako aj zapečatenia prezenčných listín a hlasovacích lístkov

Výsledok volieb do doplňujúcich volieb Rady školy bol tajným hlasovaním zvolený:
JUDr. Miroslav Repka

Prvého kola sa zúčastnilo 51 % oprávnených voličov.

Spočítaných volebných lístkov: 61
Spočítaných platných lístkov: 60
Spočítaných neplatných lístkov: 1

BLAHOŽELÁME zvolenému členovi Rady školy JUDr. Miroslav Repkovi.

Všetky hlasovacie lístky ako aj zápisnica a prezenčné listiny boli zapečatené a budú predložené na najbližšej schôdzi Rady školy

O Z N A M

Vážení rodičia

oznamujeme Vám, že v dňoch 13. 04. – 18. 04. 2017
počas veľkonočných prázdnin nebude v prevádzke

Základná škola, Materská škola, Školský klub detí a Školská kuchyňa s jedálňou

ZŠ s MŠ Vývojová 228 v Bratislave – Rusovciach.

Začiatok prevádzky po prázdninách je 19. 04. 2017 (streda).

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ ZŠ s MŠ

Vložené: 05.04.2017

Vážení rodičia,

rada by som informovala o výsledku zverejnenej výzvy na doručovanie prihlášok kandidátov do doplňujúcich volieb RŠ.

Jediným prihláseným kandidátom do doplňujúcich volieb RŠ pre voľbu zástupcu rodičov za materskú školu je:

JUDr. Miroslav Repka

Voľby sa uskutočnia dňa 11. apríla 2017 od 15,00 do 17,00 hod. pre voľbu zástupcu rodičov za materskú školu, v priestoroch budovy Materskej školy, Vývojová 228, Bratislava – Rusove.

Na priebeh volieb a spracovanie výsledkov bude dohliadať volebná komisia, ktorá bola schválená radou školy.

Členovia Volebnej komisie:
- Zuzana Vámošová Miščíková
- Radovan Jenčík
- Ivana Kukanová

Vložené: 28.03.2017

OZNAM

Dňa 28.3.2017 (utorok) bude prevádzka ŠKD a materskej školy do 15.30h

Vložené: 22.03.2017

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že sa budú konať doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutočnia
dňa 11. apríla 2017 od 15,00 do 17,00 hod. pre voľbu zástupcu rodičov za materskú školu, v priestoroch budovy Materskej školy, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.

Máte chuť byť nápomocný, hľadať riešenia, poskytnúť svoje nápady ako čo zlepšiť ?

Týmto vyzývame rodičov z materskej školy, ktorí majú záujem kandidovať v doplňujúcich voľbách za člena do Rady školy, aby svoju prihlášku zaslali najneskôr
do utorka 21. marca 2017 do 24,00 hod.
na mailovú adresu radaskoly@zsrusovce.sk

Prihláška kandidáta má obsahovať : titul, meno a priezvisko, bydlisko a ďalej môže obsahovať triedu dieťaťa, vek , fotografiu, povolanie, stručný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, text pre voličov.

Za Vašu účasť na doplňujúcej voľbe člena do Rady školy Vám ďakujeme.

Mgr. Lucia Schusterová
predsedkyňa Rady školy

Vložené: 18.03.2017

OZNAM

Vážení rodičia,
od 14.03.2017 je plánovaná výmena havarijného stavu okien v priestoroch školy a telocvične v trvaní maximálne do konca mesiaca marec.
Žiaci sa budú v tomto období riadne učiť a je zabezpečené dostatočný počet náhradných priestorov a vždy pre príslušnú triedu náhradný program ak bude nevyhnutný. Triedni učitelia vždy deň vopred oznámia deťom v ktorej triede sa budú učiť nasledujúci deň.
Dovoľujeme si Vás poprosiť o ústretovosť, spolupatričnosť a spoluprácu.

Ďakujeme

DOD

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

Zápis do 1 ročníka

Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce

Vás pozýva na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
školského roku 2017/2018, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:
7. apríla 2017 od 15:00 do 18:00 hodiny
8. apríla 2017 od 08:00 do 12:00 hodiny

Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

Pri zápise je potrebné predložiť:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- rodný list dieťaťa,
- v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
- ak malo dieťa odklad školskej dochádzky doklad o odklade z minulého roku.

Už teraz sa na Vás, milé deti, všetci tešíme.
Milým prekvapením budú zvieratká zo Safari, ktoré Vás budú sprevádzať počas zápisu.

Vložené: 28.02.2017

V rámci Rady školy sme dostali ponuku na riešenie situácie, čerpaním 2 % daní pre MŠ aj pre ZŠ v tomto roku z dvoch občianskych združení. Prostriedky z 2 % daní sú veľmi významnou položkou príjmov do rozvoja školy. Na základe spolupráce a dohody ZŠ s MŠ Rusovce s občianskym združením Rusovčan, IČO 42258499, Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava – Rusovce, Je možné poskytnúť 2% z Vašich daní v prospech tohto združenia a prispieť tak na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole, Vývojova 228, Vratislava – Rusovce.

Podrobnejšie informácie

VYHLÁSENIEDarujte nam 2 % z dane

Podrobnejšie informácie

Vyhlásenie

Správa z divadla PUSS IN BOOTS

Dňa 17.2.2017 sme sa s triedami 5.A a 6.A v rámci predmetu anglického jazyka zúčastnili divadelného predstavenia Puss in boots - Kocúr v čižmách v Zrkadlovom Háji v Petržalke. Veselá anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami o netradičnom dedičstve v podobe kocúra, ktorý chce, aby mu jeho ustráchaný pán dal ušiť čižmy a on ho potom za odmenu privedie k bohatstvu a k láske krásnej princeznej. Rozprávka o tom, že sa netreba zľaknúť príležitosti, nevzdávať sa, skúšať šťastie a vytrvať úsilí, aby sa veci menili k lepšiemu. Humorné situácie, príťažlivé farebné kostýmy a celý príbeh rozprávaný formou básne zaujali našich žiakov a aj pedagogický dozor.

Vložené: 18.02.2017

Už vieme ako pomôcť

Organizácia Škola života zo Žiliny pre našich žiakov I. stupňa, piatakov a detičky z materskej školy pripravila koncert PRVÁ POMOC.

Tento koncert bol iný ako ostatné, ktoré doteraz žiaci absolvovali. Počas celého koncertu, ktorý prebiehal utorok - 15. februára 2017 v telocvični školy, sa striedali melodické piesne, krátke rozhovory na tému prvej pomoci a praktické ukážky záchrany človeka. Text piesní, klipy k piesňam, čísla prvej pomoci a spôsoby záchrany ľudského života sa zobrazovali na plátne. Žiaci neboli len pasívnymi divákmi, ale mohli sa zapojiť do spievania piesní a všetkých aktivít. Moderátori, ktorí boli súčasne aj spevákmi, používali dva hudobné nástroje, gitaru a bubon. Špeciálnym hosťom bola pani zdravotníčka, ktorá žiakom predstavila priestory a náplň práce záchrannej služby. Rozprávala a na figuríne ukázala rôzne spôsoby záchrany života, ktoré si mohli deti priamo vyskúšať a správne sa ich naučiť.

Bol to plnohodnotný zážitok, na ktorý žiaci len tak nezabudnú. Určite sa im v budúcnosti podarí zachrániť ľudský život, podať pomocnú ruku v pravý čas, pretože už vedia ako pomôcť.

PaedDr. Beáta Valkovičová

Vložené: 15.02.2017

Už vieme ako pomôcť 1 Už vieme ako pomôcť 2 Už vieme ako pomôcť 3

Galéria fotografií

ŠKD všetkým deťom na známosť dáva,
že sa v piatok 17.2. od 13:30-15:30 hod. 
chystá v telocvični nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu krásavci a krásky, 
prichystajú masky.

OZNAM

Dňa 2.2.2017 (štvrtok) bude skrátené vyučovanie. Prvý stupeň ZŠ končí 4.vyučovacou hodinou a druhý stupeň ZŠ končí 5.vyučovacou hodinou. Školská družina funguje v bežnom režime do 17.00h.

Vložené: 01.02.2017

Vážení rodičia!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.02.2017 (streda) sa upravuje čas prevádzky ŠKD zo 17.30 na 17.00 h.

Za pochopenie ďakujeme.

Vložené: 31.01.2017

podakovanie za zbierku

OZNAM

Vážení rodičia,

v stredu 11.1.2017 o 17.00h budú triedne aktívy pre 1. aj 2.stupeň ZŠ.

Žiaci 8.ročníka budú mať triedny aktív v náhradnom termíne, informácia o termíne príde rodičom cez EŽK.

Vložené: 09.01.2017

plagatik1

V Rusovciach na imatrikulácii pasovali za riadnych školákov 40 prvákov

V Rusovciach na imatrikulácii pasovali za riadnych školákov 40 prvákov

Antoš: "Tie deti majú dobrý pocit, že vstúpili na nejakú školskú pôdu, taký vážnejší pocit, že sa stali študentmi základného vzdelania, ich to poctí, že budú pasovaní za prvákov."

Bratislava 22. novembra (TASR) – V kultúrnom dome v mestskej časti Bratislava Rusovce bola dnes imatrikulácia prvákov zo základnej školy. Zelenú šerpu dostali 40 prváci od svojich starších kolegov z deviatej triedy po tom, ako deti svojimi vedomosťami a umeleckými schopnosťami dokázali, že majú nárok byť právoplatnými žiakmi základnej školy. Tradíciu imatrikulácie prvákov v základnej škole v Rusovciach udržiavajú viac ako 10 rokov a nový riaditeľ je odhodlaný v nej naďalej pokračovať.

„Učiteľom, deťom i rodičom to dáva väčší pocit spolupatričnosti, deťom navyše aj pocit väčšej vážnosti v škole“, povedal dnes pre TASR riaditeľ Rastislav Kunst. Školské aktivity, vrátane imatrikulácie, oceňuje a podporuje aj miestny úrad, ktorý im poskytuje na podujatia svoje priestory.

„Deti majú dobrý pocit, že vstúpili na školskú pôdu, taký vážnejší pocit, že sa stali študentami základného vzdelania, ich to poctí, že budú pasovaní za prvákov“, ocenil myšlienku imatrikulácie starosta Dušan Antoš.

Imatrikuláciu prvákov sledovali ich rodinní príslušníci. „My rodičia sa tomu veľmi tešíme a oceňujeme najmä prácu učiteľov, pre ktorých musí byť namáhavé niečo takéto urobiť pre deti a nie je to ich povinnosť“, povedala Alena Kissová.

Najbližšie verejné školské podujatie bude maž ZŠ s MŠ v Rusovciach 9. decembra, keď počas „Cukrárne“, budú žiaci predávať svoje výtvarné diela či doma napečené zákusky. Výťažok z predaja bude slúžiť pre potreby školského klubu.

Vložené: 23.11.2016

BRATISLAVA: Rusovský Gerulata Cup 2016 už má svojich víťazov (TASR)

Bratislava 11. novembra (TASR) – V Základnej škole (ZŠ) s materskou školu v Rusovciach sa skončil dnes 17. ročník integrovaných športových hier v stolnom tenise Gerulata Cup odovzdávaním cien. Tri víťazné poháre si odniesli žiaci zo ZŠ v Rusovciach, zo Špeciálnej školy na Žehrianskej ulici a zo zariadenia sociálnych služieb Lepší svet v Bratislave.

Na dvojdňovom športovom podujatí, ktorého hlavným organizátorom je Ján Škott z Kresťanskej ligy zameranej na pomoc mentálne postihnutým, už tradične medzi sebou súperia bratislavskí žiaci zo špeciálnych základných škôl, zariadení sociálnych služieb a základných škôl. "Títo mladí chlapci, ktorí mi dnes pomáhajú, tu začínali ako žiaci rusovskej základnej školy. Dnes sú už vysokoškoláci, ale na to, že slabším a odkázaným treba pomáhať, už nikdy nezabudnú," uviedol Škott pre TASR.

Pohár Gerulata Cup dostali dnes za dlhoročnú podporu tohto podujatia aj starostovia Rusoviec, Jaroviec a Čunova, ktorí spolu s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom, prevzali nad turnajom Gerulata Cup 2016 záštitu. "Šport treba v každom prípade podporovať, a my sme radi, že v Rusovciach je takýto Gerulata Cup, pri ktorého narodení pred sedemnástimi rokmi som bol aj ja. Verím, že to bude tak aj naďalej, lebo je to pre deti užitočné po fyzickej aj psychickej stránke," povedal pre TASR starosta Rusoviec Dušan Antoš.

Spoluorganizátorom integrovaných športových hier v stolnom tenise je od ich začiatku ZŠ v Rusovciach. Jej riaditeľ Rastislav Kunst sa chce so žiakmi rusovskej školy zúčastňovať aj na ďalších športových súťažiach. "Samozrejme, všetky športové aktivity, ktoré sa dejú v rámci našej školy, budem podporovať aj naďalej, ale, samozrejme, budeme chcieť ešte aj ďalšie, celopetržalské akcie a veríme, že sa nám podarí rozšíriť i nejaké športové aktivity aj v škole," uviedol pre TASR Kunst.

Vložené: 14.11.2016

Správa z (TASR): Do školy v Rusovciach prídu vo štvrtok deti oblečené vo farbách jablka

Do Základnej školy v Rusovciach prídu deti tento štvrtok (27.10.) vo farbách jablka, za čo dostanú jablko za odmenu. Zapoja sa tak do Národného projektu škôl, ktoré podporujú zdravie. Deti majú so sebou priniesť domáce jablkové džúsy a jablkové koláče, ktoré spolu s nimi upečú ich rodičia alebo starí rodičia. Deň jablka je v tunajšej škole novinka

„Chceme z toho vytvoriť tradíciu, ktorá má slúžiť na podporu telesného a psychického zdravia a environmentálneho myslenia, a tak v deťoch a ich rodičoch zvyšovať povedomie v oblasti zdravia a starostlivosti o životné prostredie“, povedal dnes pre TASR riaditeľ školy Rastislav Kunst, ktorý riadi ZŠ s MŠ v tejto bratislavskej mestskej časti od augusta tohto roka. Žiaci prvého aj druhého stupňa budú v škole počas veľkých prestávok stolovať spoločne vo vestibule a konzumovať zdravé produkty, ktoré pripravili doma spolu s rodičmi. Počas výchovných predmetov budú vyrábať ovocné šaláty a učiť sa, ako má vyzerať správne prestieranie stolov.

„Na vyučovaní učitelia využijú medzipredmetové vzťahy tak, že na každom predmete do témy zahrnú problematiku zdravia, zdravej výživy, jabĺk a iného jesenného ovocia, ktoré dopestujeme na Slovensku. Hovoriť budú s deťmi o stolovaní a hygiene, s cieľom prispieť k ich čitateľskej, finančnej a digitálnej gramotnosti“, doplnil Kunst s tým, že v projekte Dňa jablka budú popoludní pokračovať súťažami a hrami s deťmi vychovávateľky v školskej družine.

Deň zdravia vznikol na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1989, na Slovensku sa začal presadzovať od roku 1992 pod názvom Národný projekt škôl podporujúcich zdravie. Rusovská ZŠ s MŠ si ho prispôsobila na Deň jablka.

Dátum: 25.10.2016 14:01 Autor: BUCH Kategória: Miestna samospráva - mes

Vložené: 26.10.2016

Den jablka

27. október 2016 – Štvrtok

Projekt Zdravá škola

- vznikol na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1989,
- na Slovensku sa začal presadzovať v roku 1992 pod názvom Národný projekt škôl podporujúcich zdravie,
- naša škola realizuje Deň jablka (podpora telesného a psychického zdravia, environmentálneho myslenia, zvyšovanie ľudského povedomia a vedomostí v oblasti zdravia, starostlivosti o životné prostredie,...)

Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu s malou zmenou prestávok.

I. stupeň – žiaci : Veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine – okrem vlastnej desiaty budú žiaci spoločne stolovať vo vestibule školy. Najprv prváci a druháci, po pätnástich minútach tretiaci a štvrtáci.

II. stupeň – žiaci : Veľká prestávka po tretej vyučovacej hodine – spoločné stolovanie vo vestibule školy.

PROSÍME VÁS RODIČOV, ZAPOJTE SA DO PROJEKTU PRÍPRAVOU KOLÁČOV, DŽÚSOV A INÝCH JABLČNÝCH JEDÁL, POCHUTÍN PRE VAŠE, NAŠE DETI, ABY MOHLI SPOLOČNE STOLOVAŤ. Ďakujeme Vám za podporu !

Program:

1. Dieťa príde do školy oblečené vo farbách jablka. Každé dieťa dostane odmenu – jabĺčko hneď pri vstupe do budovy školy.
2. Dieťa prinesie občerstvenie s jablkovou príchuťou: koláče, džúsy,…na príprave ktorých sa doma s rodičmi podieľa.
3. Vyučovanie: využitie medzi predmetových vzťahov. Na každom predmete do témy bude zahrnutá problematika zdravia, zdravej výživy, jablká, ovocie, stolovanie, hygiena,... zakomponovaná čitateľská, finančná a digitálna gramotnosť.
4. Na výchovách - výroba ovocných šalátov, príprava stolovania,….
5. ŠKD: V projekte pokračujú pani vychovávateľky zábavnou hravou formou ako sú rôzne súťaže, hry a pod.

Olympijské zlato medzi nami - Ladislav a Peter Škantárovci

V PIATOK - 14.10.2016, sme v našej Základnej škole s materskou školou v Rusovciach po prvýkrát v histórii privítali držiteľov zlatých olympijských medailí, a to najaktuálnejších, z Rio de Janeira, v dvojkanoe, bratrancov Petra a Ladislava Škantárových. Všetci sa radi vraciame k výnimočným chvíľam, k medzníkom, na ktoré sme hrdí a ktoré sme schopní si neustále pripomínať. Nedávna športová olympiáda priniesla pre Slovensko aj dve zlaté medaily a jednu sadu z nich sme mali možnosť držať v ruke. Bol to pre nás neopakovateľný deň. Všetci žiaci aj učitelia sme to využili. Riaditeľ školy pán Mgr. Rastislav Kunst privítal našich hostí v telocvični školy. To, čo si pre nás pripravili nás nadchlo. Dozvedeli sme sa ako začínali so športom a o ich dlhej a kľukatej ceste, po ktorej sa dostali až na najvyšší piedestál. Na každú otázku sme dostali odpoveď. Hostia odpovedali na všetko, čo nás zaujímalo. Obidvaja potvrdili to, čo ich zdobí. Sú skromní, dobrosrdeční, nároční na seba, vnímaví k okoliu, ochotní ukázať smer, ktorým by sme sa mali všetci uberať. Stálo to za to. Mali sme možnosť vidieť ich skutočnú víťaznú loď. Niektorí žiaci v nej aj mali možnosť sedieť a nasucho si zapádlovať, oblečení vo veste s víťaznou prilbou na hlave. Poťažkali sme si zlaté medaily, zavesili aj na krk a v dobrom im závideli. Je to nesmierna inšpirácia pre mladých. Snáď aj niektorých osloví. Každý mal možnosť zvečniť si toto výnimočné stretnutie fotoaparátom alebo mobilom. Takáto chvíľa sa v živote človeka opakuje málokedy. Potešilo nás, keď nám naši športovci venovali kartičky s podpisom. Poďakovali sme im slovami pána riaditeľa, výtvarnými prácami našich menších žiakov a kvetmi našimi najstaršími žiačkami.

Škantárovci, boli ste úžasní, ďakujeme Vám.

Vložené: 21.10.2016

Olympionici Škantárovci 1 Olympionici Škantárovci 2 Olympionici Škantárovci 3

Galéria fotografií

Novozvolení členovia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Funkčné obdobie členov rady školy začína dňom 11. 10. 2016:

 • Mgr. Ida Nosková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov ZŠ)
 • Monika Bobková - člen RŠ (za pedagogických zamestnancov MŠ)
 • Ing. Juraj Urban - člen RŠ (za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ)
 • JUDr. Miroslav Repka - člen RŠ (za rodičov MŠ)
 • Zuzana Vámošová Miščíková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
 • Mgr. Miroslava Vaceková - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
 • Mgr. Lucia Schusterová - člen RŠ (za rodičov ZŠ)
 • Mgr., PhD. Lucia Tuleková Henčelová - člen RŠ (za zriaďovateľa)
 • Mgr. Veronika Vandrašeková - člen RŠ (za zriaďovateľa)
 • Radovan Jenčík - člen RŠ (za zriaďovateľa)
 • František Lošonský - člen RŠ (za zriaďovateľa)

PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV

UTOROK - dňa 4.10.2016 sme sa my, žiaci 7.A. triedy zúčastnili prednášky Lovci vírusov, v rámci projektu Petržalská super škola. Na prednáške bola možnosť vidieť virológa RNDr. Boris Klempa, DrSc., ktorý pracuje vo Virologickom ústave SAV.

Dozvedeli sme sa nové informácie o rôznych vírusových ochoreniach, ktoré sú prenášané hmyzom.

Pán virológ nám porozprával ako hľadal vírusové ochorenia u drobných hlodavcov v Tanzánii.

Taktiež mali všetci zúčastnení žiaci možnosť pýtať sa otázky a naj zaujímavejšie otázky boli ohodnotené cenami.

Na záver prednášky ako spestrenie nám pustili song o ebole, na ktorom sa zasmial skoro každý Pochvalu si zaslúžia všetci naši žiaci ktorí sa zúčastnili prednášky za aktívne zapájanie sa do diskusie a vzorové spávanie.

Vložené: 13.10.2016

PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 1 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 2 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 3 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 4 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 5 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 6

OZNAM

Dovoľujeme si Vám oznámiť,že dnes 10.10.2016 o 17.30h v telocvični ZŠ sa uskutočni voľba zástupcu rodičov MŠ do Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová súbežne s už oznámenou voľbou kandidátov za rodičov ZŠ.

Za účasť Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom
Mgr. Igor Bugár

Vložené: 10.10.2016

Pozvánka

Vážení rodičia,
ako predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Vývojová, si Vás dovoľujem pozvať na plenárnu schôdzu, ktorá sa bude konať v pondelok 10.10.2016 o 17:30 hod. v telocvični ZŠ.

Program:
Voľba členov do Rady školy za rodičov 1. a 2. stupňa ZŠ.

Týmto zároveň vyzývam rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do Rady školy, aby svoju žiadosť doručili písomne do 7.10.2016 na riaditeľstvo ZŠ.

Za Vašu účasť na plenárnej schôdzi Vám vopred ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Igor Bugár

Vložené: 04.10.2016

Wir Lernen

Olympijsky deň detí v ŠKD v novom školskom roku 2016/2017

STREDA - 21. septembra 2016 sa uskutočnila v areáli našej školy prvá športová olympiáda pre deti ktoré navštevujú školský klub. Tejto olympiády sa zúčastnili, tento krát žiaci 1. a 2. ročníkov.

Na začiatku slávnostného otvorenia detskej olympiády pani vychovávateľka G. Šemšejová oboznámila deti s históriou a so šiestimi hlavnými symbolmi olympiády. Po slávnostnom úvode a zavesení olympijskej vlajky do priestorov multifunkčného ihriska sa deti rozdelili do skupín a rýchlo sa rozbehli na päť rôznych športových stanovíšť.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

 • prekážkový beh
 • hádzanie loptičky na cieľ
 • skákanie s loptou držanou medzi nohami
 • nosenie loptičky na tenisovej rakete
 • hádzanie krúžkov na stanovený cieľ

Každé súťažiace dieťa, ktoré sa zúčastnilo súťaží obdržalo po skončení olympiády olympijskú medailu a sladkú odmenu. Pochvalu si zaslúžia žiaci a žiačky ôsmeho aj deviateho ročníka, ktorí pomáhali pri organizácií disciplín na jednotlivých stanovištiach. Takto funguje spolupráca na našej škole medzi staršími a mladšími žiakmi.

Olympijsky deň detí v ŠKD 1 Olympijsky deň detí v ŠKD 2 Olympijsky deň detí v ŠKD 3 Olympijsky deň detí v ŠKD 4 Olympijsky deň detí v ŠKD 5 Olympijsky deň detí v ŠKD 6 Olympijsky deň detí v ŠKD 7

Vložené: 28.09.2016

Dňa 16.09.2016 je z dôvodu dopravných obmedzení riaditeľské voľno.

Vložené: 16.09.2016

OZNAM

Dňa 19.9.2016 (pondelok) sa uskutoční rodičovské združenie pre materskú školu.
O 17,00 hod. začne plenárna časť v priestoroch jedálne materskej školy a po skončení bude pokračovať v triedach detí s triednymi učiteľkami.

Vložené: 15.09.2016

Školská jedáleň s kuchyňou pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce hľadá do trvalého pracovného pomeru kvalifikovanú kuchárku a pomocnú silu do kuchyne. Nástup ihneď.
Informácie na tel. čísle 02/62859107 u vedúcej ŠJaK.

Vložené: 14.09.2016

O Z N A M

Dňa 12.9.2016 sa uskutoční rodičovské združenie pre 1.stupeň ZŠ.

O 17.00h začne plenárna časť v telocvični školy a po skončení bude pokračovať v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov s triednymi učiteľmi.

Dňa 13.9.2016 sa uskutoční rodičovské združenie pre 2.stupeň ZŠ.

O 17.00h začne plenárna časť v telocvični školy a po skončení bude pokračovať v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov s triednymi učiteľmi.

Vložené: 09.09.2016

Deň otvorených dverý

BENI TIM
Podrobnejšie informácie [pdf] (otvára sa v novom okne)

Viac informácií na www.benitim.sk

O Z N A M

o prerušení elektrickej distribúcie el. energie na Kovácsovej ulici dňa 06.09.2016 ( utorok )

Materská škola je v prevádzke v riadnom režime aj napriek prerušeniu dodávky el. energie v dopoludňajších hodinách.

Toto prerušenie nám bolo potvrdené zo Západoslovenskej distribučnej a. s. dňa 05.09.2016 a nie je to možné zrušiť.

Prevádzka MŠ bude zabezpečená v maximálnej možnej miere.

Vložené: 05.09.2016

OZNAMY:

Dnes 5.9.2016 vyučovanie pre 2. stupeň ZŠ končí o 10.00h.

ŠKD dňa 5.9.2016 v prevádzke do 14.00h.

Školská jedáleň bude vydávať obedy od zajtra 6.9.2016.

Zajtra 6.9.2016 bude vyučovanie pre 1. a 2.stupeň 8.00h do 11.40h.

Vložené: 05.09.2016

Začiatok školského roka 2016/2017

Výchovno-vzdelávací proces začína v pondelok 05.09.2016.

Slávnostný nástup žiakov 1. ročníka je o 8.30 h. v telocvični školy, pre žiakov 2. - 9. ročníka je o 8.00 h. v kmeňových triedach.

Vložené: 04.09.2016

Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Zoznam žiakov 1. A [pdf] (otvára sa v novom okne)

Zoznam žiakov 1. B [pdf] (otvára sa v novom okne)

Vložené: 17.08.2016

Príprava na nový školský rok vrcholí

Triedy mame vymaľované. Žiaci sa môžu tešiť na nové priestory.

Vložené: 23.08.2016

Vymaľovali sme si školu 1 Vymaľovali sme si školu 2 Vymaľovali sme si školu 3 Vymaľovali sme si školu 4 Vymaľovali sme si školu 5 Vymaľovali sme si školu 6 Vymaľovali sme si školu 7 Vymaľovali sme si školu 8

Maľujeme školu

Počas prázdnin sa vynovujú vútorné priestory školy

Vložené: 04.08.2016

Maľujeme školu 1 Maľujeme školu 2 Maľujeme školu 3 Maľujeme školu 4 Maľujeme školu 5 Maľujeme školu 6

grafika1

"Malá škola s veľkým srdcom!"

Niečo o nás ....

ZŠ s MŠ je situovaná v mestskej časti Bratislava – Rusovce, v centre obce a susedí s miestnym úradom. Poloha školy je výhodná pre deti z Rusoviec, Čunova - obce patriacej do spoločného školského obvodu, ale aj iných mestských častí spojených školským autobusom a MHD.

Obrazok školy

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je plnoorganizovanou základnou školou so 14 učebňami, navštevuje ju 219 žiakov. Počtom tried a žiakov je štandartnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú 1 - 2 triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, dielňa a športový areál. Súčasťou školy je materská škola, ktorú navštevuje 87 detí.
Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia: Školský klub detí a Školská jedáleň

grafika1
  učebňa

Vybavenie školy

Odborné učebne, knižnica, telocvičňa ...

Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach, v pôvodných odborných učebniach, novozriadených odborných učebniach. V troch kmeňových učebniach sú nainštalované tri interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese.

Jazyková učebňa
Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratóriu vybavenom počítačom s príslušenstvom, edukačnými programami, multifunkčným zariadením, interaktívnou tabuľou a knižným fondom pre cudzie jazyky.
Multimediálna učebňa
V odbornej učebni sú nainštalované počítače s príslušenstvom, dataprojektor, tlačiareň a pri vyučovaní sa využívajú edukačné programy. Tieto priestory využívajú aj pedagogickí zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia Rusoviec na rôzne druhy vzdelávania.
Pracovná dielňa a kuchynka
Technické práce sa vyučujú v dielňach a v kuchynke.
Ekologický kútik a keramická dielňa
Laboratórne práce z chémie a prírodopisu sú realizované v ekologickom kútiku, vyučovanie výtvarnej výchovy – práca s hlinou v keramickej dielni.
Telocvičňa a iné športoviská
Škola má telocvičňu. V školskom areáli je tenisový kurt s oddychovou zónou s možnosťami rekreačného športovania.
Knižnica
Školská knižnica pre žiakov a učiteľov bola zriadená v priestoroch Babičkinej čajovne. Je dobre vybavená knižničným fondom a výpočtovou technikou. Využíva sa na vyučovanie literárnej výchovy, čítania a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním. Okrem toho sa tu konajú školské kolá súťaží. Na vyučovanie niektorých predmetov sú využívané aj netradičné vyučovacie priestory. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy. grafika1

Partnerská škola

Masarykova základní škola Dolní Roveň

Aj naša škola má partnerskú školu, s ktorou sme v minulom roku nadviazali spoluprácu. Všetko to začalo výmenou záložiek, ktoré každá trieda vyrobila pre svojich rovesníkov a na oplátku aj oni dostali záložky od kamarátov z Čiech. Na záložkách boli aj poštové alebo emailové adresy žiakov, takže si každý mohol vybrať záložku, ktorá sa mu páčila a jej autorovi napísať.

škola

Najaktívnejší boli terajší tretiaci, ktorí si s pomocou p. učiteľky triednej Danky Valouškovej, vymieňali listy s malými námorníkmi zo ZŠ v Dolní Rovne. Šikovný bol aj Viktor Bugár zo štvrtej triedy, ktorý svojho nového kamaráta bol počas prázdnin navštíviť. Avšak aj naši starší žiaci s rovesníkmi pravidelne komunikujú formou emailov a chatov.
Tešíme sa, že aj tento školský rok bude naša spolupráca pokračovať a viacerí naši žiaci si nájdu kamarátov v Dolní Rovne:-)
www.dolniroven.cz

grafika1

 

 

KALENDÁR:

Klasifikačná porada:
24.1.2017 (utorok)
21.6.2017 (streda)

Pedagogická rada:
20.9.2016 (utorok)

Pedagogická rada:
23.11.2016 (streda)
26.4.2017 (streda)

Triedne aktívy:
12.9.2016 - 1. stupeň (pondelok) + plenárna schôdza o 17.00h
13.9.2016 - 2.stupeň (utorok) + plenárna schôdza o 17.00 h
9.11.2016 (streda) o 17.00h
11.1.2017 (streda) o 17.00h
19.4.2017 (streda) o 17.00h
7.6.2017 (streda) o 17.00h

Triedni dôverníci:
9.11.2016 (streda) o 16.00h
11.1.2017 (streda) o 16.00h
19.4.2017 (streda) o 16.00h
7.6.2017 (streda) o 16.00h


Školský spoj č. 18:

- Vyjadrenie DP BA

- Trasa školského autobusuKrúžky


Prázdniny v šk. roku 2016/2017:

jesenné:
28.okt. - 31.okt. 2016

vianočné:
23.dec. 2016 - 5.jan. 2017

polročné:
3.feb. 2017 (piatok)

jarné:
20.feb. 2017 - 24.feb. 2017

veľkonočné:
13.apr. 2017 - 18.apr. 2017

letné:
3.júl - 31.aug. 2017

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania:

PDF dokument


Harmonogram vyučovania:

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45
2.vyuč. hodina: 8.50 - 9.35
3.vyuč. hodina: 9.45 - 10.30
4.vyuč. hodina: 10.50 - 11.35
5.vyuč. hodina: 11.40 - 12.25
6.vyuč. hodina: 12.30 - 13.15
7.vyuč. hodina: 13.45 - 14.30
8.vyuč. hodina: 14.35 - 15.20


ZbieramBaterky.sk
www.zbierambaterky.sk


Kino SLUK


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis